เขื่อน
ประเภทข้อมูล :
เลือกปี
% รนก.
  > 80%
  51-80%
  30-50%
  < 30%

หมายเหตุ: น้ำไหลเข้าสะสมเฉลี่ย และน้ำระบายสะสมเฉลี่ย เป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปีที่สร้างเขื่อน จนถึงปี 2557

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สสน.