ข้อมูลสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
Name Date Time Solar.(W/m2) MchTemp.(oC) WthTemp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) WL(m.msl.) Power(Volt.) Gate(m.) Rain10m.*(mm.) Rain1Hr.*(mm.) Rain1Hr Before.*(mm.) RainToday.*(mm.) Rain24 Past.*(mm.) Rain Acc.*(mm.) Installation Date Status
ภาคเหนือตอนบน
จ.เชียงใหม่                                    
 รร.บ้านอมขูด ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม 2010-10-01 00:00:00 0 42.6 38.7 63 - - 6.5 - 0 0 0 0 0 0 2008-06-21 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ต.บ่อหลวง อ.สันป่าตอง 2013-09-07 01:00:00 0 68.6 26 - - 0 10.4 - 0 0 0 0 0 463 2012-10-10 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดแม่ลาย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด 2012-08-19 23:00:00 0 20.6 19.6 - - - 7.7 - 0 0 0 0 0 300.8 2008-06-21 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต. บ้านจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา 2020-03-14 06:00:00 0 25.5 23 91 - 0 6.7 - 0 0 0 0 4 45.8 -
 ศูนย์พัฒนาการเกษตรฯ ดอยอมพาย ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม 2014-01-29 17:00:00 0 27.9 25 - - - 12.2 - 0 0 0 0 0 0.2 2008-06-18 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด 2018-02-18 08:00:00 0 14.7 15.2 86 920 - 6.8 - 0 0 0 0 0 1.6 2008-06-14 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดแม่น้ำแขม ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง 2013-06-29 11:00:00 0 30.9 27.4 71 927 0 8.8 - 0 0 0 0 0 26 2008-06-14 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ยั้งเมิน ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง 2014-01-29 17:00:00 0 29.4 26 45 - - 12.6 - 0 0 0 0 0.2 5.6 2008-06-10 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สำนักชลประทานที่ 1 ต.วัดเกต อ.เมือง 2016-03-14 15:00:00 0 44.6 - - 977 - 11.8 - 0 0 0 0 0 0 2011-05-02 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อนามัยเมืองคอง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว 2020-02-08 14:00:00 0 39.2 32.3 46 952 0 13.2 - 0 0 0 0 0.2 216 2008-06-11
 ลานกีฬาบ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 2020-01-12 02:00:00 0 169 36.8 - - 0 12.8 - 0 0 0 0.2 0.2 11.2 2013-06-11
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 2014-01-03 13:00:00 0 - 34.8 - 924 - 12.9 - 0 0 0 0 0.2 0.2 2008-06-12 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย 2021-03-07 05:00:00 0 37.2 30.9 - - 0 13.4 - 0 0 0 0 0 215.6 2008-06-21
 ศาลาเอนกประวงค์แม่นาจร ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม 2020-01-07 12:00:00 0 26.5 24 89 952 0 8.2 - 0 0 0 0 9.8 25 2008-06-21
 อบต.แม่นาจร ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม 2014-01-29 04:00:00 0 27 24 62 955 - 12.3 - 0 0 0 0 0.2 4.8 2008-06-21 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.แม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม 2020-01-01 00:00:00 0 101.4 34.8 - 948 0 7.1 - 0 0 0 0 0 49.4 2008-06-21
 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 ชลประทานเชียงใหม่ บ้านแม่สาว ต.แม่สาว อ.แม่อาย 2014-01-29 17:00:00 19 - 27.4 51 959 - 12.1 - 0 0 0 0 0 0 2013-06-11 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.แม่หอพระ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง 2018-02-26 15:00:00 0 36.8 32.3 - - - 12.8 - 0 0 0 0 0 2 2008-06-09 ทำงานปกติ
 อบต.แสนไห ต.แสนไห อ.เวียงแหง 2010-08-31 17:00:00 0 30.4 28.4 72 926 0 12.9 - 0 0.2 0 0.4 0.4 83.6 2008-06-11 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.โป่งแยง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 2013-10-29 16:00:00 0 26 25 82 918 0 7.7 - 0 0 0 0 16 1341.6 2008-06-10 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.ลำพูน                                    
 อบต.ก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ 2015-11-27 10:00:00 268 28.4 - 39 - - 12.7 - 0 0 0 0 0 0.6 2008-06-23 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ท่าปลาดุก ต.ท่าปลาดุก อ.แม่ทา 2014-01-29 17:00:00 0 37.2 30.4 37 - - 12.7 - 0 0 0 0 0 0.2 2008-06-19 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.พะเยา                                    
 อบต.ขุนควร ต.ขุนควร อ.ปง 2010-10-10 10:00:00 0 39.2 34.8 25 979 - 6.6 - 0 0 0 0 0 0 2008-06-23 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ปง ต.ปง อ.ปง 2016-08-14 13:00:00 0 26.5 25 99 953 - 12.4 - 0 0 0 0 0 52.6 2008-07-07 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 Y24 บ้านมาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน 2018-02-26 16:00:00 0 33.8 32.3 - - - 12.6 - 0 0 0 0 0 0 2008-07-13 ทำงานปกติ
 หน่วยอุทกวิทยา 2010-10-10 10:00:00 0 39.2 35.3 - 890 - 6.6 - 0 0 0 0 0 0 2008-07-07 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.ลำปาง                                    
 อบต.จางเหนือ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ 2020-01-19 20:10:00 0 26.5 - - - 0 7 - 0.2 0.2 1.8 2.2 12 101 2008-09-10
 วัดจำปุย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 2010-10-10 10:00:00 0 44.6 - - - - 6.7 - 0 0 0 0 0 0 2008-09-08 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สายตรวจผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว 2016-05-07 21:00:00 0 29.4 28.4 36 909 - 7 - 0 0 0 0 0 19.2 2008-09-08 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.วังแก้ว ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ 2000-10-01 02:00:00 0 33.3 - - - - 14.2 - 0 0 0 0 0 0 2008-09-08 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หลวงใต้ ต.หลวงใต้ อ.งาว 2018-02-26 13:00:00 0 40.2 34.8 - - - 13.7 - 0 0 0 0 0 15.6 2008-09-07 ทำงานปกติ
 อนามัยบ้านขาม ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน 2013-06-19 08:00:00 110 153.4 - - - 0 11.3 - 0 0 0 0 0 0 2008-09-10 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดแม่แสลม ต.เวียงมอก อ.เถิน 2016-03-02 04:00:00 0 16.2 16.7 80 990 - 6.4 - 0 0 0 0 0 0 2008-09-11 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.น่าน                                    
 อนามัยจอมพระ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา 2013-11-27 00:00:00 0 23 23 - 986 - 7.5 - 0 0 0 0 0 2477.2 2008-07-03 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.น่าไร่หลวง ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว 2017-11-16 16:00:00 0 26 26.5 78 917 - 9.5 - 0 0 0 0 0 1714.8 2008-07-06 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.น้ำมวบ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา 2017-12-15 01:00:00 68 17.2 - 33 - - 8.4 - 0 0 0 0 0 27.8 2008-07-01 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บ่อ ต.บ่อ อ.เมือง 2016-11-04 00:00:00 0 20.1 21.1 44 990 - 8.4 - 0 0 0 0.4 0.6 134 2008-06-27 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บ่อเกลือ ต.บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ 2016-02-15 14:00:00 0 34.8 32.8 62 939 - 7.5 - 0 0 0 0 0 0.6 2008-07-03 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บ่อเกลือใต้ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ 2018-02-26 15:20:00 0 38.7 34.8 - 943 - 13.4 - 0.2 0.2 0.6 3 0.4 29 2008-07-03 ทำงานปกติ
 อบต.ปอน ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง 2013-11-04 16:00:00 0 37.7 32.8 62 980 - 7.9 - 0 0 0 0 0 466.8 2008-07-06 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ปิงหลวง ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น 2017-10-16 09:00:00 208 55.4 - 33 - - 13.6 - 0 0 0 0 0 74 2008-06-27 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ยาบหัวนา ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา 2020-01-01 01:00:00 0 37.7 34.3 53 976 0 6.9 - 0 0 0 0 0 0 2008-06-27
 อบต.ศรีษะเกษ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย 2016-11-18 01:00:00 0 19.6 20.6 - - - 7.4 - 0 0 0 0.2 0 1258 2008-06-28 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.สวด ต.สวด อ.บ้านหลวง 2000-01-01 00:00:00 0 16.7 15.7 - - - 6.7 - 0 0 0 0 0 0 2008-06-27 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.สะเนียน ต.สะเนียน อ.เมือง 2018-02-26 14:00:00 0 42.1 36.8 34 - - 13.2 - 0 0 0 0 0 38.2 2008-06-28 ทำงานปกติ
 N13 บ้านไผ่งาม ต.ส้าน อ.เวียงสา 2010-10-10 10:00:00 31 42.1 - - - - 7.1 - 0 0 0 0 0 0 2008-07-08 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองแดง ต.หนองแดง อ.แม่จริม 2016-02-10 16:00:00 0 39.2 32.8 22 978 - 11.8 - 0 0 0 0 0 0 2008-07-01 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เชียงของ ต.เชียงของ อ.นาน้อย 2016-02-13 22:00:00 0 20.6 20.6 75 982 - 6.9 - 0 0 0 0 0 0 2008-06-28 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.แม่สาคร ต.แม่สาคร อ.เวียงสา 2017-11-10 04:00:00 0 20.1 21.1 - - - 11.3 - 0 0.2 0 0.4 0 274.8 2008-06-27 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.แพร่                                    
 อบต.ทุ่งน้าว ต.ทุ่งน้าว อ.สอง 2014-01-29 15:00:00 11 36.3 32.8 39 994 - 13.1 - 0 0 0 0 0 0.8 2008-09-04 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดอมรธรรม ต.นาพูน อ.วังชิ้น 2014-01-22 00:00:00 0 12.3 0 - - - 11.6 - 0 0 0 0.2 0 1002.4 2008-09-05 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อ่างฯแม่ถาง ต.บ้านเวียง อ.ร้ิองกวาง 2010-08-31 17:00:00 0 30.9 29.9 75 980 0 8.8 - 0 0 0 0.2 1.6 290.8 2008-09-04 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดพระธาตุดอยเล็ง ต.ป่าแดง อ.เมือง 2013-07-04 05:00:00 455 24 27 87 969 0 11.9 - 0.2 2.6 1 5.4 8 44.6 2008-09-05 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 เทศบาล ต.ร้องกวาง ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง 2000-10-25 13:00:00 0 32.3 29.4 36 981 - 10.9 - 0 0 0 0 0 623.2 2008-09-04 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 Y20 บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง 2013-07-03 12:00:00 0 36.3 32.3 58 - -0.26 13.1 - 0 0 0 0 0 0 2008-07-13 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านผู้ใหญ่ ต.เวียงต้า อ.ลอง 2012-08-18 08:00:00 0 25.5 25 - 937 - 7.6 - 0 0 0 0 0.2 929.2 2008-09-05 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
ภาคเหนือตอนล่าง
จ.อุตรดิตถ์                                    
 หมู่บ้านชัยพัฒนา ต.ขุนฝาง อ.เมือง 2015-12-21 23:00:00 0 17.2 - - - - 9.6 - 0 0 0 0 0 0.6 2008-09-16 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านน้ำต๊ะ ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา 2015-12-28 05:00:00 5 16.7 16.7 - - - 12.5 - 0 0 0 0 4.8 6.2 2008-09-16 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.น้ำไผ่ ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด 2015-12-28 05:00:00 0 17.6 18.1 99 970 - 12.3 - 0 0 0 0.2 1.8 4.4 2008-09-18 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ร.ร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก 2015-12-28 05:00:00 0 17.6 18.6 83 - - 12.7 - 0 0 0 0.2 19.6 23.2 2008-09-17 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ฝายส่งน้ำบ้านนาไพร ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า 2015-12-28 05:00:00 0 24 19.1 - 986 - 12.4 - 0 0 0 0 13.4 14 2008-09-17 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดบ้านห้วยโป่ง ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด 2015-12-28 00:00:00 0 19.1 22.1 - - - 12.5 - 0 0 0 0.2 2.8 3.6 2008-09-23 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.สุโขทัย                                    
 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย 2015-10-28 09:00:00 0 39.7 34.3 - 984 - 13.2 - 0 0 0 0 0 7.6 2008-09-21 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดแม่ท่าแพ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย 2013-08-04 13:00:00 0 27.4 25.5 - 968 - 13.3 - 0 0 0 0 0 190.8 2008-09-21 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 แก่งหลวง(Y6) ต.แก่งหลวง อ.ศรึสัชนาลัย 2013-09-03 15:00:00 0 40.7 33.3 68 - 76.24 19 - - - - - - - 2008-09-21 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.พิษณุโลก                                    
 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.12 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง 2012-07-03 13:00:00 115 27.9 - 23 - 0 12.1 - 0 0 0 0.2 0.2 40 2008-09-19 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 รร.บ้านนาแฝก ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย 2010-01-10 10:00:00 0 11.3 10.8 84 1159 - 12.5 - 0 0 0 0 0 0 2008-10-01 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 รร.บ้านบ่อโพธิ์ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย 2015-01-05 19:00:00 0 20.1 19.6 - - - 12.5 - 0 0 0 0 0 0 2008-10-01 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ 2015-12-28 04:00:00 0 20.1 19.1 35 - - 12.2 - 0 0 0 0 0 33 2008-09-01 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.หนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทอง 2015-07-23 23:00:00 0 26.5 27.4 - 866 - 7.4 - 0 0 0 0 0 301 2008-09-19 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ศูนย์ควบคุมไฟป่าภูหินร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย 2015-10-28 10:00:00 0 33.8 26 62 889 - 13.1 - 0 0 0 0 0 0 2008-10-08 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ร.ร. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(2) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง 2015-10-26 11:00:00 0 39.2 33.3 - 990 - 13.2 - 0 0 0 0 0 266 2008-09-14 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.ตาก                                    
 รร.ขุนห้วยตาก ต.ท้องฟ้า อ.ห้วยตาก 2015-12-28 05:00:00 0 19.6 - - - - 12.5 - 0 0 0 0 0 1199.2 2008-09-23 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.วังประจบ ต.วังประจบ อ.เมือง 2000-10-15 03:00:00 0 - 30.4 - 929 - 18.6 - 0 0 0 12.6 0.4 13 2008-09-21 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.เชียงทอง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า 2015-10-28 10:00:00 0 40.7 33.3 - - - 12.9 - 0 0 0 0 0 792.6 2008-09-24 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด 2000-01-01 06:00:00 0 43.6 33.3 - - - 8.5 - 0 0 0 0 0 0 2008-09-23 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.แม่ท้อ ต.แม่ท้อ อ.เมือง 2015-04-15 04:00:00 0 18.1 18.1 73 996 - 8.3 - 0 0 0 0 0.6 56.2 2008-09-23 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.กำแพงเพชร                                    
 วัดเขาน้อยเจริญธรรม ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง 2014-09-05 07:00:00 0 24 9.3 - - - 8.4 - 0 0 0 0.2 0.2 143.4 2008-09-26 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดหนองปลิง ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี 2015-12-28 04:00:00 0 21.6 22.1 60 - - 9.2 - 0 0 0 0 0 253.6 2008-09-26 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ 2014-06-01 19:00:00 0 28.9 27 93 - - 8.4 - 0 0 0 0 0.6 249 2008-09-25 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดเขาชัยโพธิ์ ต.โกสัมพี อ.กิ่ง อ.โกสัมพี 2015-10-28 10:00:00 0 40.7 32.8 61 - - 13.2 - 0 0 0 0 0 555.2 2008-09-26 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดบ้านคลองสมุย ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน 2014-10-19 18:00:00 0 28.9 29.4 - - - 12.7 - 0 0 0 0 0 278.6 2008-09-26 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.พิจิตร                                    
 วัดสุขสำราญ ต.หนองโสน อ.สามง่าม 2014-06-25 02:00:00 0 27.4 27.9 - 983 - 6.8 - 0 0 0 0 0 73.8 2008-10-08 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.เลย                                    
 อบต.อีปุ่ม ต.อีปุ่ม อ.ภูเรือ 2015-12-28 06:00:00 0 20.1 20.1 - 968 - 12 - 0 0 0 1.4 3.8 18 2008-10-03 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 วัดศรัทธาธรรม ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย 2015-10-28 10:00:00 0 38.7 32.3 - 959 - 13.3 - 0 0 0 0 0 1112.4 2008-10-01 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.เพชรบูรณ์                                    
 อบต.ช้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก 2015-12-28 05:00:00 0 20.1 21.1 - - - 12.7 - 0 0 0 0 0 0 2008-09-14 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ต.บ้านเข็กน้อย อ.เขาค้อ 2010-05-31 07:00:00 0 28.4 26.5 99 940 0 9.4 - 0 0 0 0 0 61.6 2008-09-14 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สำนักสงฆ์ภูพระธาตุ ต.ลาดแค อ.ชนแดน 2015-07-10 18:00:00 0 31.9 31.9 - 938 - 9.1 - 0 0 0 3.4 1.2 18 2008-10-07 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อ่างฯรัตนัย ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ 2015-12-22 14:00:00 0 33.3 27 - 962 - 12.9 - 0 0 0 0 0 950.6 2008-09-14 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
ภาคกลาง
จ.นครสวรรค์                                    
 อบต.นาขอม ต.นาขอม อ.ไพศาลี 2015-06-22 14:00:00 0 36.3 33.3 - - - 12.8 - 0 0.2 0.2 1.4 3.4 150.6 2008-10-21 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว 2014-10-09 16:00:00 0 31.9 4.4 - - - 7.5 - 0 0 0 0.4 0.8 694.2 2008-10-15 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ห้วยหอม ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี 2014-04-15 06:00:00 0 23.5 26 - - - 6.4 - 0 0 0 0.4 0 2.4 2008-10-09 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.อุดมธัญญา ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า 2013-11-13 04:30:00 0 24.5 24 - 1004 - 12.6 - 0.2 0.8 2.6 5.6 0 738.4 2008-10-21 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หน่วยสำรวจอุทกวิทยาคลองโพธิ์ ต.แม่เปิน อ.กิ่ง อ.แม่เปิน 2015-10-28 09:00:00 0 40.2 32.8 - - - 13.3 - 0 0 0 0 0 814.6 2008-10-15 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.อุทัยธานี                                    
 น้ำพุร้อนสมอทอง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต 2013-10-21 21:00:00 0 28.4 26 - - 0 12.7 - 0 0 0 3.6 0 1493.8 2008-10-15 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ทับหลวง ต.ทับหลวง อ.บ้านไร่ 2014-07-26 16:10:00 0 26 25.5 - 997 - 12.6 - 1.8 1.8 9 25.4 0 537.6 2008-01-01 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 อบต.ระบำ ต.ระบำ อ.ลานสัก 2020-02-01 13:00:00 0 38.2 33.3 44 - 0 12.8 - 0 0 0 0 0 126.8 2008-10-15
 อนามัยหนองจอก ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ 2015-06-17 14:00:00 8 37.2 35.8 54 997 - 7.7 - 0 0 0.2 0.4 1.2 98.2 2008-10-12 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.ชัยนาท                                    
 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง ต.บางหลวง อ.สรรพยา 2014-03-16 06:00:00 0 24 25 91 1018 - 12.6 - 0 0 0 0 0 0.4 2013-08-16 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.สระบุรี                                    
 อบต.ลำพญากลาง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก 2015-10-28 10:00:00 0 39.2 - - - - 13.1 - 0 0 0 0 0 10.6 2008-10-17 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.กาญจนบุรี                                    
 อบต.หนองโสน ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ 2014-05-11 16:00:00 0 30.9 27.9 76 1004 - 12.9 - 0 0 0 0 0 34.2 2008-10-12 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.นครราชสีมา                                    
 อบต.ดอนเมือง ต.ดอนเมืิอง อ.สีคิ้ว 2010-08-31 17:00:00 1 34.8 30.4 63 973 0 12.9 - 0 0 0 0 0 735 2008-10-15 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
จ.กรุงเทพมหานคร                                    
 กรมชลประทานสามเสน ต.สามเสน อ.ดุสิต 2015-12-28 04:00:00 0 25.5 27.9 32 994 - 12.2 - 0 0 0 0.2 0.2 72.2 2007-12-17 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง