Home เกี่ยวกับโครงการ

โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้ Massachusetts Institute of Technology (MIT) เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ต่อมาจึงได้มีการพัฒนากลไกการรวบรวมข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ “ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ มีสำนักงาน กปร. และ สกว. เป็นแกนกลางในการดำเนินงาน และมีหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ต่อมาจัดตั้งเป็นสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร) เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาระบบและปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน  กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรน้ำ และกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ  ระบบดังกล่าวใช้งานได้จริงในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และได้ขยายผลการดำเนินงานเพิ่มเติมโดยการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสภาพอากาศประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ของประเทศ

 

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กว่า ๑๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ขึ้นเป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ และมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ให้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้หน่วยงาน ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผลต่อไป

 

ติดต่อเรา

รายละเอียดระบบโทรมาตรของสถาบันฯ และพันธมิตร

1 ระบบโทรมาตรเคลื่อนที่ขนาดเล็ก
2 โครงการระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศผาน GPRS บนเครือขายมือถือ
3 โครงการพัฒนาระบบโทรมาตรเคลื่อนที่ขนาดเล็ก (กรมชลประทาน)
 
Home เกี่ยวกับโครงการ