Home ติดตามสถานการณ์น้ำ

การติดตามสถานการณ์น้ำ

water cycle

เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศไทยต่อเนื่องจากการวิเคราะห์และติดตามสภาพอากาศ โดยเริ่มจากการติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย ปริมาณฝนที่ตก อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ พิจารณาประกอบกับข้อมูลภาพเรดาห์ในแต่ละพื้นที่และข้อมูลสังเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม ได้แก่ แผนภาพฝนสะสม แผนภาพดัชนีพืชพรรณ และแผนภาพความชื้นในดิน จากนั้นติดตามข้อมูลสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางพร้อมกับข้อมูลปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงระดับน้ำทะเลทั้งจากการตรวจวัดจริงและจากการทำนาย เพื่อเป็นการเตรียมรับมือและบริหารจัดการกับความเสี่ยงน้ำท่วมและน้ำแล้ง และเป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการติดตามสภาพน้ำ ประกอบไปด้วย 7 กลุ่ม ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

 
Home ติดตามสถานการณ์น้ำ