ร้อยปีคลองรังสิต

หนังสือร้อยปีคลองรังสิต

โครงการวิจัยนำร่องเฉลิมฉลองวโรกาสกาญจนาภิเษก

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะบรรณาธิการ

ฉลอง สุนทราวาณิชย์ ธงชัย พรรณสวัสดิ์
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ สุริชัย หวันแก้ว

คณะผู้วิจัย

โกศล ประสงค์สม ชัยยุทธ สุขศรี เทียมจันทร์ อ่ำแหวว
ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล บดี ธนะมั่น ประคอง นิมมานเหมินท์
เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท
สมภพ มานะรังสรรค์
สุนทรี อาสะไวย์ สุภางค์ จันทวานิช
สุวัฒนา ธาคานิติ โสวัตรี ณ ถลาง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำนำ + คำชี้แจง + บทคัดย่อ + บทที่ 1 บทนำ - เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบริเวณคลองรังสิต

บทที่ 2 ร้อยปีรังสิต: การศึกษาในมิติประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม

บทที่ 3 พลวัตทางเศรษฐกิจของพื้นที่คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี

บทที่ 4 นิเวศวิทยากับประวัติการพัฒนาที่ดินบริเวณทุ่งรังสิต

บทที่ 5 แหล่งน้ำและการชลประทานในพื้นที่รังสิต

บทที่ 6 การสาธารณสุข

บทที่ 7 ประชากรของเขตรังสิต

บทที่ 8 การเกิดและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในเขตคลองรังสิต

บทที่ 9 การขยายตัวของชุมชนในเขตคลองรังสิต

บทที่ 10 คติความเชื่อและศาสนา

บทที่ 11 บทส่งท้าย

รวมเล่ม (95MB)


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 กรกฏาคม 2016 เวลา 18:15 น.